Zveme vás na 21.ročník Pistolnického klání v perkusním střílení na střelnici KVZ Polná dne 23.9.2017.

28.08.2017 16:45

Svaz vojáků v záloze ČR

Klub vojáků v záloze Polná

 

 

P R O P O Z I C E

21. ročníku Pistolnického klání

 

 

A.    Základní a všeobecná ustanovení

 

Název soutěže:  Perkusní střílení, 21. ročník, kód soutěže C3, poř. č. soutěže 0912

 

      Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Polná, reg. č. 14 -74-01

 

Termín a místo soutěže: 23. 9. 2017, střelnice KVZ Polná v k.ú. Dobroutov

 

Organizační výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek     

                                  hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický      

                                  tajemník soutěže – JUDr. Ladislav Dolejší     

                                  správce střelnice – Mgr. Tomáš Rosický   

                                  inspektor zbraní – Milan Doležal

                                  zdravotník soutěže – Mgr. Pavel Vodrážka

 

Soutěžní výbor: ředitel soutěže –  Jiří Zvolánek                        

                            hlavní rozhodčí –  Mgr. Tomáš Rosický                       

                            předseda hodnotící komise – Ing. Dušan Mrázek    

 

Delegovaní rozhodčí: Mgr. Tomáš Rosický, Ing. Dušan Mrázek, Jiří Zvolánek,                              

                                     JUDr. Ladislav Dolejší

 

B. Technická ustanovení

      Závod je závodem  jednotlivců ve střelbě z perkusního revolveru.  

      Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, speciální technická ustanovení  

      z důvodu použití perkusního revolveru dle pravidel střeleckých soutěží WI – CZ.

      Povinné vybavení: ochrana zraku, chrániče sluchu, opasek, pouzdro na zbraň a střelivo.

      Režim použití zbraní a střeliva:  OPEN

 

     Soutěžní disciplíny

(1)  Mířená střelba  na vzdálenost  25 m,  čas střelby 3 min. terč  50x20 mezinárodní:  soutěžící stojí  v palebném postavení,  zbraně nabité v  pouzdře,  nebo  na podložce,  střílí            po zaznění signálu 6 ran na terč. Max. počet bodu 60.

(2)  Rychlostřelba na  vzdálenost 25  m, čas  střelby 10 sec. terč 50x20, Mezinárodní. nabité zbraně na podložce na palebné čáre. Soutěžící startuje z odstupu dva metry vzad. Na signál timeru přiskočí do  palebného postavení a střílí ve stanoveném čase  6 ran na terč. Max. počet bodu 60.

(3)  Rychlostřelba s nabíjením na  vzdálenost 25  m, čas nabíjení 45, střelby 15 sec., terč 50x20 Mezinárodní. Soutěžící přistoupí do palebného postavení zbraně nenabité v pouzdrech nebo na podložce, komponenty k nabíjení u sebe nebo vedle zbraně na podložce. na signál timeru nabíjejí zbraně. Po 45 sec. dá řídící soutěže jiný signál a soutěžící mohou od tohoto  okamžiku střílet po dobu 15 sec. Do vypršení celkového času. Při této  disciplíně  je  vyloučeno  použití  lisu  pro  nabíjení revolverového válce mimo zbraň. Max. počet bodu 60.

(4) Rychlostřelba s tasením na vzdálenost 10 m, čas 3 s, terč  50x20 Mezinárodní. Zbraně nabity, v pouzdře. Výchozí poloha vstoje, ruka se nedotýká zbraně ani ji bez dotyku neobepíná. Po  signálu Timeru střílí soutěžící 6 ran v čase 3 s. Maximální počet bodu 60.

(5) Pátá disciplína je vždy na našich závodech novinkou a překvapením pro soutěžící. Může být hodnocena a koncipována jako ostatní disciplíny nebo v jejich kombinacích

(6) Souboj,  vzdálenost 15-25 m, čas  neomezený, 2 – 6 destrukčních či padacích  terčů. Vždy  dva soutěžící s nabitými zbraněmi v pouzdrech přistupují dle zvoleného herního plánu (pavouk – jedno, dvoustranný, každý s každým a kombinace) do palebného  postavení.                  Do palebného postavení je dovoleno s sebou vzít pouze cartridge pro další nabíjení přímo                  v  palebném postavení. Jiný způsob nabíjení je vyloučen. Tyto komponenty  mohou mít pouze u sebe nebo na sobě zejména v sumkách a přípravcích odpovídajících charakteru soutěže. Výchozí poloha vstoje, ruka se nedotýká zbraně ani ji bez dotyku neobepíná. Po signálu řídícího střelby pálí  na  terče.  Vítězí  ten  soutěžící,  kterému  se dříve podaří zasáhnout všechny terče. Poslední dva terče každého soutěžícího v případě padacích padají přes sebe. Zasažením těchto terčů pokud ostatní terče soutěžícího stojí soutěžící souboj prohrál. V případě, že po vystřílení všech nábojů oba soutěžící nezasáhli všechny terče, nabíjejí bez povelu, za dodržení zásad pro bezpečnou manipulaci se zbraní dle své úvahy a pokračují v souboji tak  dlouho, dokud jeden ze soutěžících nezvítězí.

 

Hodnocení: Terčové – na dotyk čáry, v případě procedurální chyby a chytračení v neprospěch ostatních soutěžících vyloučení z disciplíny, Střelba po limitu – nejlepší rány podle počtu se nepočítají, střelba do cizího terče – postiženému závodníkovi se počítají nejlepší zásahy do celkového počtu povolených ran.

                     Časové – čas plnění disciplíny dle timeru, trestné body: Procedura: 5s

                                                                                                              Nevystřelená 5s

                                                                                                              Nezasažená 5s

Nevystřelená rána se penalizuje současně jako nezasažená (nevystřelím, nemohu tedy ani zasáhnout a jsem mrtvý muž)

 

Celkové hodnocení: Disciplíny 1 – 4 – Čtyřboj CSH v souhrnu,

                                 Disciplína 5 a 6 samostatně,

                                 Informační celkové vyhodnocení dle časových možností.

 

Porušení pravidel soutěže, řádu střelnice, pokynů orgánu soutěže a střelnice, zákona a jakékoli nebezpečné chování, včetně ovlivnění návykovou látkou, alkohol nevyjímaje se trestá dle závažnosti (napomenutí, diskvalifikace z disciplíny), zejména však diskvalifikací ze soutěže.

 

Bezpečnostní opatření

     Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a pravidel střeleckých soutěží WI – CZ. Závodníci, instruktoři střelby a rozhodčí povinně použijí chrániče sluchu a zraku. Zbraně a střelivo musí odpovídat zákonu č. 119/2002 Sb. a pravidlům sportovní činnosti SVZ ČR a pravidlům střeleckých soutěží WI – CZ.

 

B.     Organizační ustanovení

     Soutěž je otevřeným závodem pro všechny závodníky, kteří splňují podmínky zákona č. 119/2002 Sb. Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady a vlastní 

 nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže.

  Přihlášky: na střelnici při prezentaci.

 

Zdravotnické zabezpečení:

     Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem.

 

Pojištění:

    Členové SVZ ČR, kteří se na soutěži řádně a včas zaprezentují, budou na soutěži pojištěni krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy uzavřené mezi SVZ ČR a pojišťovnou VZP, a.s.,  č. 1310000010, ostatní soutěžící vlastní úrazovou pojistkou.

 

Občerstvení zajištěno na střelnici.

 

Na soutěži je vybírán příležitostný příspěvek ve výši 150,- Kč.

 

      Rozhodčí a činovníci soutěže se mohou zúčastnit také jako soutěžící, pokud to neovlivní průběh a bezpečnost soutěže.

 

 

D. Časový průběh soutěže

      7,30 – 8,30       příjezd účastníků, prezence, přejímka zbraní

      8,30 – 8,45       porada rozhodčích a soutěžního výboru

      8,45 – 9,00       poučení bezpečnosti, zahájení soutěže

      9,00 – 12,00     plnění soutěžních disciplín – čtyřboj CSH

    12,00 – 13,00     přestávka na oběd

    13,00 -  16,00    akční odpoledne, souboje

    16,00 – 17,00     vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

 

 

E. Schvalovací ustanovení

     Propozice byly schváleny  radou KVZ Polná dne 28. 8. 2017

 

 

 

 

    Předseda KVZ Polná                   Ředitel soutěže                     Hlavní rozhodčí

    Vít Vodrážka v.r.                         Jiří Zvolánek v.r.                   Mgr. Tomáš Rosický v.r.    

 

 

Zpět


Kontaktujte nás

Anketa

Myslíte nyní na větší bezpečnost, jako nákup nové zbraně ?

Ne, nebojím se
31%
1 531

Trochu ano
1%
68

Ano, myslím na nákup nové zbraně
43%
2 073

Již jsem si zbraň koupil
25%
1 195

Celkový počet hlasů: 4867