Westernové závody 29.9.2018 střelnice KVZ Polná u Dobroutova .

18.09.2018 09:50
 
Svaz vojáků v záloze ČR 
Klub vojáků v záloze Polná
P R O P O Z I C E
22. ročníku Pistolnického klání
A. Základní a všeobecná ustanovení
Název soutěže: Perkusní střílení, 22. ročník, kód soutěže C3, poř. č. soutěže 0920
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Polná, reg. č. 14–74-01
Termín a místo soutěže: 29. 9. 2018, střelnice KVZ Polná v k.ú. Dobroutov
Organizační výbor: ředitel soutěže – Martin Holý
hlavní rozhodčí – Jiří Zvolánek
tajemník soutěže – Ing. Dušan Mrázek
správce střelnice – Mgr. Tomáš Rosický
inspektor zbraní – Milan Doležal
zdravotník soutěže – Mgr. Pavel Vodrážka
Soutěžní výbor: ředitel soutěže – Martin Holý
hlavní rozhodčí – Jiří Zvolánek
předseda hodnotící komise – JUDr. Ladislav Dolejší
Delegovaní rozhodčí: Mgr. Tomáš Rosický, Ing. Dušan Mrázek, Jiří Zvolánek,
JUDr. Ladislav Dolejší, Martin Holý
B. Technická ustanovení
Závod je závodem jednotlivců ve střelbě z perkusního revolveru.
Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, speciální technická ustanovení
z důvodu použití perkusního revolveru dle pravidel střeleckých soutěží WI – CZ.
Povinné vybavení: ochrana zraku, chrániče sluchu, opasek, pouzdro na zbraň a střelivo.
Režim použití zbraní a střeliva: OPEN
Soutěžní disciplíny:
(1) Mířená střelba na vzdálenost 25 m, čas střelby 3 min. terč 50x20 mezinárodní: soutěžící stojí v palebném postavení, zbraně nabité v pouzdře, nebo na podložce, pálí po zaznění signálu (hlas rozhodčího, timer) 6 ran na terč. Max. počet bodů 60. (2) Mířená střelba na rychlost na vzdálenost 25 m, čas střelby 10 s terč 50x20, mezinárodní. Nabité zbraně na podložce na palebné čáre. Soutěžící startuje z odstupu dva metry vzad. Na signál timeru přiskočí do palebného postavení a pálí ve stanoveném čase 6 ran na terč. Max. počet bodů 60.
(3) Mířená střelba na rychlost s nabíjením na vzdálenost 25 m, čas nabíjení 45 s, střelby 15 s, terč 50x20 mezinárodní. Soutěžící přistoupí do palebného postavení zbraně nenabité v pouzdrech nebo na podložce, komponenty k nabíjení u sebe nebo vedle zbraně na podložce. Na signál timeru nabíjejí zbraně. Po 45 s dá řídící soutěže jiný signál (hlas rozhodčího, druhé pípnutí timeru) a soutěžící mohou od tohoto okamžiku pálit po dobu 15 s do vypršení
celkového času. Při této disciplíně je vyloučeno použití lisu pro nabíjení revolverového válce
mimo zbraň. Max. počet bodů 60.
(4) Mířená střelba na rychlost s tasením z pouzdra na vzdálenost 10 m, čas 3 s, terč 50x20
mezinárodní. Zbraně nabity, v pouzdře. Výchozí poloha vstoje, ruka se nedotýká zbraně ani ji
bez dotyku neobepíná. Po signálu timeru pálí soutěžící 6 ran v čase 3 s. Maximální počet
bodů 60.
(5) Pátá disciplína je vždy na našich závodech novinkou a překvapením pro soutěžící. Může
být hodnocena a koncipována jako ostatní disciplíny nebo v jejich kombinacích
(6) Souboj, vzdálenost 15-25 m, čas neomezený, 2–6 destrukčních či padacích terčů. Vždy
dva soutěžící s nabitými zbraněmi v pouzdrech přistupují dle zvoleného herního plánu
(pavouk – jedno, dvoustranný, každý s každým nebo kombinace) do palebného postavení.
Do palebného postavení je dovoleno s sebou vzít pouze cartridge a perkusní zápalky pro další
nabíjení přímo v palebném postavení. Jiný způsob nabíjení je vyloučen. Tyto komponenty
mohou mít soutěžící pouze u sebe nebo na sobě zejména v sumkách a přípravcích
odpovídajících charakteru soutěže. Výchozí poloha vstoje, ruka se nedotýká zbraně ani ji bez
dotyku neobepíná. Po signálu řídícího střelby pálí soutěžící na terče. Vítězí ten soutěžící,
kterému se dříve podaří zasáhnout všechny terče. Poslední dva terče každého soutěžícího,
v případě padacích, padají přes sebe. Zasažení posledního terče, případně jeho poloha určují
vítěze souboje. Zasažením posledního terče, ačkoli některý jiný terč soutěžícího stojí, nebo
zasažením posledního terče protivníka, soutěžící souboj prohrál. V případě, že po vystřílení
všech nábojů oba soutěžící nezasáhli všechny terče, nabíjejí bez povelu, za dodržení zásad pro
bezpečnou manipulaci se zbraní dle své úvahy a pokračují v souboji tak dlouho, dokud jeden
ze soutěžících nezvítězí nebo souboj nevzdá.
Hodnocení: Terčové – na dotyk čáry, v případě procedurální chyby a chytračení v neprospěch
ostatních soutěžících vyloučení z disciplíny, Střelba po limitu – nejlepší rány podle počtu po
limitu vystřelených ran se nepočítají, střelba do cizího terče – postiženému závodníkovi se
počítají nejlepší zásahy do celkového počtu povolených ran.
Časové – čas plnění disciplíny dle timeru, trestné body: Procedura: 5s
Nevystřelená 5s
Nezasažená 5s
Nevystřelená rána se penalizuje současně jako nezasažená (nevystřelím, nemohu tedy ani
zasáhnout a jsem mrtvý muž)
Celkové hodnocení: Disciplíny 1 – 4 – Čtyřboj CSH v souhrnu,
Disciplína 5 a 6 samostatně,
Informační celkové vyhodnocení dle časových možností.
Porušení pravidel soutěže, řádu střelnice, pokynů orgánu soutěže a střelnice, zákona a jakékoli
nebezpečné chování, včetně ovlivnění návykovou látkou, alkohol nevyjímaje se trestá dle
závažnosti (napomenutí, diskvalifikace z disciplíny), zejména však diskvalifikací ze soutěže.
Bezpečnostní opatření:
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel
sportovní činnosti SVZ ČR a pravidel střeleckých soutěží WI – CZ. Závodníci, instruktoři
střelby, rozhodčí a diváci povinně použijí chrániče sluchu a zraku. Zbraně a střelivo musí
odpovídat zákonu č. 119/2002 Sb. a pravidlům sportovní činnosti SVZ ČR a pravidlům
střeleckých soutěží WI – CZ.
B. Organizační ustanovení:
Soutěž je otevřeným závodem pro všechny závodníky, kteří splňují podmínky zákona č. 119/2002 Sb. Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady a vlastní nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže. Přihlášky: na střelnici při prezentaci.
Zdravotnické zabezpečení:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem.
Pojištění:
Členové SVZ ČR, kteří se na soutěži řádně a včas zaprezentují, budou na soutěži pojištěni krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy uzavřené mezi SVZ ČR a pojišťovnou VZP, a.s., č. 1310000010, ostatní soutěžící vlastní úrazovou pojistkou.
Občerstvení zajištěno na střelnici.
Na soutěži je vybírán příležitostný příspěvek ve výši 150,- Kč na účastníka.
Rozhodčí a činovníci soutěže se mohou zúčastnit také jako soutěžící, pokud to neovlivní průběh a bezpečnost soutěže.
D. Časový průběh soutěže:
7,30 – 8,30 příjezd účastníků, prezence, přejímka zbraní
8,30 – 8,45 porada rozhodčích a soutěžního výboru
8,45 – 9,00 poučení bezpečnosti, zahájení soutěže
9,00 – 12,00 plnění soutěžních disciplín – čtyřboj CSH
12,00 – 13,00 přestávka na oběd
13,00 - 16,00 akční odpoledne, souboje
16,00 – 17,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
E. Schvalovací ustanovení
Propozice byly schváleny radou KVZ Polná dne 17. 8. 2018
Předseda KVZ Polná Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí
Vít Vodrážka v.r. Martin Holý v.r. Jiří Zvolánek v.r
SPONZOR:
a
 
FRANTIŠEK NOVÁK - výroba hutního skla

https://www.dobronin.cz/frantisek-novak-vyroba-hutniho-skla/os-1014

Zpět


Array

Kontaktujte nás

Anketa

Myslíte nyní na větší bezpečnost, jako nákup nové zbraně ?

Ne, nebojím se
28%
1 653

Trochu ano
2%
96

Ano, myslím na nákup nové zbraně
45%
2 668

Již jsem si zbraň koupil
26%
1 539

Celkový počet hlasů: 5956