Závody 1.ročník Westernových soubojů pákových opakovaček na střelnici KVZ Polná - Dobroutov .

17.01.2018 13:45
Svaz vojáků v záloze ČR
Klub vojáků v záloze Polná
P R O P O Z I C E
1. ročníku Westernových soubojů pákových opakovaček
 
A. Základní a všeobecná ustanovení
Název soutěže: Westernové souboje – pákové opakovačky, 1. ročník,
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Polná, reg. č. 0902
 
Termín a místo soutěže: 27. 1. 2018, střelnice KVZ Polná v k.ú. Dobroutov
 
Organizační výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek
hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický
tajemník soutěže – Martin Holý
správce střelnice – Mgr. Tomáš Rosický
inspektor zbraní – Milan Doležal
zdravotník soutěže – Pavel Vodrážka
Soutěžní výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek
hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický
předseda hodnotící komise – Ing. Dušan Mrázek
Delegovaní rozhodčí: Mgr. Tomáš Rosický, Ing. Dušan Mrázek, Jiří Zvolánek, Martin Holý
B. Technická ustanovení
 
Závod je závodem jednotlivců ve střelbě z pákových opakovaček (lever action) historických či jejich replik, pokud vzor či model byl vyroben do r. 1895 náboji laborovanými černým či bezdýmným střelným prachem a pouze olověnou (nikoli plášťovou nebo poloplášťovou střelou. Volba zbraní je na soutěžících. Při plnění disciplíny je povoleno použití nejvýše jedné zbraně. U originálních zbraní soutěžící při přejímce zbraní prokáže rok výroby zbraně a způsobilost zbraně ke střelbě podle platných právních předpisů. Dobové či stylové oblečení soutěžících odpovídající používané zbrani. Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.
Technická ustanovení pro vloženou kategorii a vedlejší soutěžní disciplínu:
Dle zájmu a v případě přihlášení alespoň 5 zájemců o účast minimálně 5 dnů před konáním soutěže bude do soutěže zařazena vložená kategorie perkusní zadovka s bezpečným střelivem pro daný typ zbraně (černý střelný prach, olověná střela). Vzhledem k parametrům střelnice je disciplína určena především (nikoli však výlučně) střelcům z perkusních karabin. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí jejich ustanovení i pro vloženou kategorii a vedlejší závod.
Soutěžící se může účastnit soutěže pouze jedné disciplíny!
.
Povinné vybavení: ochrana zraku, chrániče sluchu, opasek a sumky na střelivo.
Doporučené množství střeliva: min. 200Ks na soutěžícího, případné větší množství
je výhodou.
Režim použití zbraní a střeliva: OPEN
 
Soutěžní disciplína:
Souboj, vzdálenost 15-25 m, čas neomezený, 6 - 8 padacích terčů. Startují vždy dva soutěžící
s nabitými zbraněmi z pozice v ponosu. Startuje se dle po rozpravě soutěžním výborem
zvoleného herního systému (pavouk – jedno, dvoustranný, každý s každým či jejich
kombinace) a po vyvolání rozhodčím do palebného postavení. Do palebného postavení je
dovoleno s sebou vzít a připravit k bezprostřednímu plnění disciplíny jednu zbraň splňující
technické podmínky disciplíny, povolený počet nábojů v zásobníku 10, při startu není povolen
náboj v komoře. V průběhu souboje je dobití náboje či nábojů bezpečným způsobem – klapkou
či přes závěr zbraně - povoleno a libovolný počet nábojů splňujících technické podmínky
disciplíny pro dobití zbraně v průběhu plnění disciplíny přímo v palebném postavení. Střelivo
či jeho komponenty mohou soutěžící vzít do palebného postavení v souladu s pravidly
bezpečného zacházení s nimi tak, že je mají u sebe nebo na sobě zejména v sumkách,
nábojových pásech a přípravcích odpovídajících charakteru soutěže. Po signálu rozhodčího
soutěžící bezpečným způsobem, z ponosu zalící zbraň (zejména dbá na bezpečný úhel
směřování ústí hlavně a závěr natahuje až ústí hlavně míří do cílové plochy) a pálí na terče.
V souboji vítězí ten soutěžící, kterému se dříve podaří zasáhnout a zásahem do sklopené
polohy uvést všechny terče či více terčů, podle zvoleného herního systému. Poslední terč
každého soutěžícího je umístěn tak, že v případě zasažení padají poslední terče soupeřů přes
sebe. Zasažením těchto terčů, pokud ostatní terče soutěžícího stojí soutěžící souboj prohrál. V
případě, že do vystřílení všech nabitých nábojů soutěžící nezasáhl všechny terče a souboj není
v souladu s pravidly pro provedení disciplíny ukončen, může nabíjet bez povelu a dle své úvahy
do zbraně, kterou plní disciplínu další jeden či zvolený počet připravených nábojů, které má při
sobě, za dodržení zásad pro bezpečnou manipulaci se zbraní (při dobíjení ústí hlavně směřuje
vždy do cílové plochy) a pokračovat v souboji, dokud jeden ze soutěžících nezvítězí nebo k
ukončení souboje v závislosti na zvoleném herním systému. Soutěžící má právo souboj vzdát.
V tom případě však prohrává kontumačně a je hodnocen 0 bodů, soutěžící, který kontumačně
zvítězil je hodnocen počtem bodů podle počtu zasažených terčů.
Vedlejší soutěžní disciplína:
4 - 6 padacích terčů. Soutěžící drží zbraň v jedné ruce. Při startu je povolen náboj v komoře,
perkusní zápalku pro první výstřel drží soutěžící v druhé ruce. Disciplínu plní soutěžící
libovolným počtem nábojů splňujících technické podmínky disciplíny pro dobití zbraně v
průběhu plnění disciplíny přímo v palebném postavení. Po signálu rozhodčího soutěžící
bezpečným způsobem nasadí připravenou perkusní zápalku, z ponosu zalící zbraň (zejména dbá
na bezpečný úhel směřování ústí hlavně a závěr natahuje až ústí hlavně míří do cílové plochy)
a pálí na terče.
 
Hodnocení: Dle herního systému, zvoleného soutěžním výborem. První tři nejúspěšnější
soutěžící v hlavní disciplíně obdrží diplom a drobné věcné ceny. Vložená soutěžní disciplína
bude hodnocena diplomem a její vítěz obdrží drobnou věcnou cenu. Informační průběžné
vyhodnocení dle časových možností.
Porušení pravidel soutěže, řádu střelnice, pokynů orgánu soutěže a střelnice, zákona a jakékoli
nebezpečné chování, včetně ovlivnění návykovou látkou, alkohol nevyjímaje, se trestá dle
závažnosti (napomenutí, diskvalifikace z disciplíny), zejména však diskvalifikací ze soutěže
případně i okamžitým vykázáním z prostoru střelnice.
Bezpečnostní opatření
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR. Závodníci, instruktoři střelby a rozhodčí povinně použijí chrániče sluchu a zraku. Zbraně a střelivo musí odpovídat zákonu č. 119/2002 Sb. a pravidlům sportovní činnosti SVZ ČR.
 
C. Organizační ustanovení
Soutěž je otevřeným závodem pro všechny závodníky, kteří splňují podmínky zákona č. 119/2002 Sb. Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady a vlastní nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže. Přihlášky: na střelnici při prezentaci.
Zdravotnické zabezpečení
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem.
Pojištění:
Členové SVZ ČR, kteří se na soutěži řádně a včas zaprezentují, budou na soutěži pojištěni krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy uzavřené mezi SVZ ČR a pojišťovnou VZP, a.s., č. 1310000010, ostatní soutěžící a účastníci vlastní úrazovou pojistkou.
 
Ostatní:
Drobné občerstvení zajištěno na střelnici.
Na soutěži je při prezentaci vybírán příležitostný příspěvek ve výši 150,- Kč.
Rozhodčí a činovníci soutěže se mohou zúčastnit také jako soutěžící, pokud to neovlivní průběh a bezpečnost soutěže.
 
Sponzor westernových soutěží pořádaných KVZ Polná: DAVE WESTERN GUNS s.r.o., https://www.zbrane-dave.cz/ .
 
D. Časový průběh soutěže:
7,30 – 8,30 příjezd účastníků, prezence, přejímka zbraní
8,30 – 8,45 porada rozhodčích a soutěžního výboru
8,45 – 9,00 poučení bezpečnosti, zahájení soutěže
9,00 – 12,00 plnění soutěžní disciplíny
12,00 – 13,00 přestávka na oběd
13,00 - 16,00 plnění soutěžní disciplíny
16,00 – 17,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
E. Schvalovací ustanovení
Propozice byly schváleny radou KVZ Polná dne 7. 1. 2017
Předseda KVZ Polná Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí
Vít Vodrážka v.r. Jiří Zvolánek v.r. Mgr. Tomáš Rosický v.r.

Zpět


Kontaktujte nás

Anketa

Myslíte nyní na větší bezpečnost, jako nákup nové zbraně ?

Ne, nebojím se
28%
1 645

Trochu ano
2%
92

Ano, myslím na nákup nové zbraně
45%
2 625

Již jsem si zbraň koupil
26%
1 511

Celkový počet hlasů: 5873