Kalendář a propozice závodů nejen AWS

 
WWW.AWS-CZECH.CZ
aktuální kalendář AWS si můžete prohlédnout zde:

 

 
 
ODDÍL HISTORICKÉ STŘELBY STARÁ BOLESLAV
8th IOWA CAVALERY
 
aktuální kalednář si můžete prohlédnout zde:
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Svaz vojáků v záloze ČR
Klub vojáků v záloze Polná
P R O P O Z I C E
5. ročníku westernových soubojů
A. Základní a všeobecná ustanovení
Název soutěže: Westernové souboje, 5. ročník,
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Polná, reg. č. 0909.
Termín a místo soutěže: 11. 5. 2019, střelnice KVZ Polná v k.ú. Dobroutov
Organizační výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek
hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický
tajemník soutěže – JUDr. Ladislav Dolejší
správce střelnice – Mgr. Tomáš Rosický
inspektor zbraní – Milan Doležal
zdravotník soutěže – Mgr. Pavel Vodrážka
Soutěžní výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek
hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický
předseda hodnotící komise – JUDr. Ladislav Dolejší
Delegovaní rozhodčí: Mgr. Tomáš Rosický, Jiří Zvolánek, JUDr. Ladislav Dolejší, Martin Holý, Ing. Dušan Mrázek, Vít Vodrážka
B. Technická ustanovení
Závod je závodem jednotlivců ve střelbě z perkusních revolverů či jednočinných revolverů vyrobených do r. 1890 nabíjených ze zadu náboji laborovanými černým střelným prachem nebo jejich replik, pokud vzor či model byl vyroben do r. 1890. Počet komor revolveru není rozhodující. Volba zbraní je na soutěžících. Při plnění disciplíny je povoleno použití nejvýše dvou zbraní. U originálních zbraní soutěžící při přejímce zbraní prokáže rok výroby zbraně a způsobilost zbraně ke střelbě podle platných právních předpisů.
Dobové či stylové oblečení soutěžících odpovídající používané zbrani.
Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, speciální technická ustanovení
z důvodu použití perkusního revolveru dle pravidel střeleckých soutěží WI – CZ.
Povinné vybavení: ochrana zraku, chrániče sluchu, opasek, pouzdra na zbraně a střelivo.
Doporučené množství střeliva: min. 150 – 200Ks na soutěžícího, případné větší množství
je výhodou.
Režim použití zbraní a střeliva: OPEN
Soutěžní disciplína:
Souboj, vzdálenost 15-25 m, čas neomezený, 2 – 6 padacích terčů. Vždy dva soutěžící s nabitými zbraněmi v pouzdrech přistupují dle na místě po rozpravě soutěžním výborem zvoleného herního systému (pavouk – jedno, dvoustranný, každý s každým a kombinace) a
vyvolání rozhodčím do palebného postavení. Do palebného postavení je dovoleno s sebou vzít a připravit k bezprostřednímu plnění disciplíny nejvýše dva revolvery splňující technické podmínky disciplíny jedinou cartridge či jediný jednotný náboj splňující technické podmínky disciplíny pro dobití zbraně přímo v palebném postavení. Počet perkusních zápalek pro výměnu v průběhu plnění disciplíny není omezen. Jiné střelivo či jeho komponenty jsou v palebném postavení vyloučeny. Střelivo či jeho komponenty mohou soutěžící vzít do palebného postavení v souladu s pravidly bezpečného zacházení s nimi tak, že je mají u sebe nebo na sobě zejména v sumkách a přípravcích odpovídajících charakteru soutěže. Výchozí poloha vstoje, ruce se nedotýkají zbraně ani ji bez dotyku neobepínají. Po signálu rozhodčího soutěžící tasí bezpečným způsobem zbraň (ě) z pouzdra (der) (zejména dbá na bezpečný úhel směřování ústí hlavně a kohout natahuje až ústí hlavně míří do cílové plochy) a pálí na terče. V souboji vítězí ten soutěžící, kterému se dříve podaří zasáhnout a zásahem do sklopené polohy uvést všechny terče či více terčů, podle zvoleného herního systému (u systému každý s každým je možná i remíza). Poslední terč každého soutěžícího je umístěn tak, že v případě zasažení padají poslední terče soupeřů přes sebe. Zasažením těchto terčů, pokud ostatní terče soutěžícího stojí soutěžící souboj prohrál. V případě, že do vystřílení všech nabitých nábojů soutěžící nezasáhl všechny terče a souboj není v souladu s pravidly pro provedení disciplíny ukončen, může nabít bez povelu a dle své úvahy do kterékoli zbraně, kterou plnil disciplínu a jejíž komory neobsahují nevystřelený náboj, jediný připravený náboj, za dodržení zásad pro bezpečnou manipulaci se zbraní (při dobíjení ústí hlavně směřuje vždy do cílové plochy) a pokračovat v souboji, dokud
jeden ze soutěžících nezvítězí nebo nedojde technickými podmínkami soutěže a pravidly disciplíny daný počet nábojů (zvolený počet revolverů, počet komor revolveru a využití
možnosti nastoupit k plnění disciplíny s jediným nábojem či povolenými komponenty pro
kompletní nabití jediné komory – jediná cartridge+zápalky bez omezení) či ukončení souboje v závislosti na zvoleném herním systému.
Hodnocení: Dle herního systému, zvoleného soutěžním výborem. První tři nejúspěšnější soutěžící obdrží diplom a drobné věcné ceny. Informační průběžné vyhodnocení dle časových možností.
Porušení pravidel soutěže, řádu střelnice, pokynů orgánu soutěže a střelnice, zákona a jakékoli nebezpečné chování, včetně ovlivnění návykovou látkou, alkohol nevyjímaje, se trestá dle závažnosti (napomenutí, diskvalifikace z disciplíny), zejména však diskvalifikací ze soutěže případně i okamžitým vykázáním z prostoru střelnice.
Bezpečnostní opatření
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a pravidel střeleckých soutěží WI – CZ. Závodníci, instruktoři střelby a rozhodčí povinně použijí chrániče sluchu a zraku. Zbraně a střelivo musí odpovídat zákonu č. 119/2002 Sb. a pravidlům sportovní činnosti SVZ ČR a v jejich mezích jako speciálním pravidlům soutěže i střeleckých soutěží WI – CZ.
B. Organizační ustanovení
Soutěž je otevřeným závodem pro všechny závodníky, kteří splňují podmínky zákona č. 119/2002 Sb. Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady a vlastní
nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže.
Přihlášky: na střelnici při prezentaci.
Zdravotnické zabezpečení:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem.
Pojištění:
Členové SVZ ČR, kteří se na soutěži řádně a včas zaprezentují, budou na soutěži pojištěni krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy uzavřené mezi SVZ ČR a pojišťovnou VZP, a.s., č. 1310000010, ostatní soutěžící a účastníci vlastní úrazovou pojistkou.
Ostatní:
Informace o střelnici: https://kvzpolna.webgarden.cz/
Drobné občerstvení zajištěno na střelnici.
Na soutěži je při prezentaci vybírán příležitostný příspěvek ve výši 150,- Kč.
Rozhodčí a činovníci soutěže se mohou zúčastnit také jako soutěžící, pokud to neovlivní regulérní průběh a bezpečnost soutěže.
Hodnotné ceny westernových soutěží pořádaných KVZ Polná zajistí:
DAVE WESTERN GUNS s.r.o.,
https://www.zbrane-dave.cz/
D. Časový průběh soutěže
7,30 – 8,30 příjezd účastníků, prezence, přejímka zbraní
8,30 – 8,45 porada rozhodčích a soutěžního výboru
8,45 – 9,00 poučení bezpečnosti, zahájení soutěže
9,00 – 12,00 plnění soutěžní disciplíny
12,00 – 13,00 přestávka na oběd
13,00 - 16,00 plnění soutěžní disciplíny
16,00 – 17,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
E. Schvalovací ustanovení
Propozice byly schváleny radou KVZ Polná dne 11. 4. 2019
Předseda KVZ Polná Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí
Vít Vodrážka v.r. Jiří Zvolánek v.r. Mgr. Tomáš Rosický v.r.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
FAR WEST CLUB WILD GUN MAN
8th Cavalery Company ASK Stará Boleslav
Vás zve ve spolupráci s BULLET CORRALem
na XXV. ročník srazu střelců z historických zbraní
spojeného s tábořením a střeleckými soutěžemi
konaný 13.04.2019 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v prostoru vojenské střelnice
(z dálnice PRAHA-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec sjezd St. Boleslav, odbočka ke kasárnám, projet okolo letadla
a pak se držet podle plotu).
Příjezd možný již v pátek v odpoledních hodinách, odjezd v neděli.
Oblečení všech účastníků výhradně dobové, střelecké soutěže se budou konat v těchto kategoriích:
- křesadlová puška (libovolná)
- perkusní puška předovka (libovolná)
- perkusní puška zadovka
- perkusní revolver
- perkusní a křesadlová pistole
- Obrana ranče (kombinace)
- Svišť - malá soutěž pro malé střelce z malorážky. Takže vezměte sviště sebou.
- V případě dostatku času SOUBOJE
Souboj - perkusní revolver na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
Souboj - perkusní - křesadlové pistole na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
Souboj - perkusní - křesadlové pušky na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
VŠICHNI PŘÍTOMNÍ SOUTĚŽÍCÍ SE NA ZÁVĚR ZŮČASTNÍ LOSOVÁNÍ TOMBOLY !!!
Popsání vlastních disciplín bude oznámeno na místě, pravidlem bude, že puškové disciplíny mohou být stříleny až do
vzdálenosti 75 metrů, revolverové do 25 metrů. Doporučený počet ran pro pušku a pistoli je 40, pro revolver 50 ran.
Začátek střeleckých soutěží je v sobotu v 9.00 hod., přijímání přihlášek a registrace od 8.30 hod. Střelci startují na
vlastní nebezpečí a plně zodpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou sobě nebo jiným!!! Při střelbě na kovové
terče je povinná ochrana zraku jak střelců, tak diváků, ochrana sluchu je doporučená. Je zakázáno během soutěže
požívání alkoholu a na střelišti kouření (manipulace s černým prachem). Střílí se dle pravidel WI-CZ. Střelci musí být
vybaveni patrontaškami nebo tornami na munici. Při nabíjení pušek a pistolí platí bezpečnostní zásada, že z prachovnice
se nebude sypat přímo do hlavně černý prach – buď použít cartridge nebo prachovnici s přesýpací odměrkou. Nabíjení
perkusního revolveru bude ve vyznačeném prostoru, nabíjení perkusních a křesadlových pušek na palebné čáře bez
odkládacích stolů.
Příspěvek na režii je 100 Kč za první kategorii a 50Kč za další kategorie, minimální počet střelců v každé kategorii je pět, u
souboje dva. U registrovaných zbraní je nutné předložit při prezentaci Z.P. a průkaz zbraně. Pořadatel si vyhrazuje právo
případných změn, které oznámí před zahájením soutěže nebo jednotlivé střelecké položky.
Další informace na WWW.ASK-OHS.WEBNODE.CZ
Ředitel soutěže: Václav Klauber
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

Jízda s ďáblem

Střelnice Velvary 27.10.2018 od 8 - 18hod.

Závody jsou určené pro revolverové zbraně divokého západu. Takže donesete všechny perkusní a nábojové revolvery a revolverové karabiny bez rozdílu ráže a napínání ( SA/DA).

POZOR - vše musí být plněné pouze černým prachem!

Soutěž je akční. Střelec se musí "prostřílet" soustavou papírových a kovových terčů od 0 do 100m střelnice. Terčů je celkem 15 a střelec si může vzít libovolné množství zbraní "na sebe". Může dobíjet i vyměňovat válce (pokud samozřejmě má).

Druhou částí závodu jsou velmi oblíbené souboje družstev se střelbou na padací terče.

NUTNÉ - účastníci musí mít vhodné dobové nebo stylové oblečení. Jinak nebudou připuštěni do závodu.

Sponzor: DAVE WESTERN GUNS s.r.o.

Dotazy na tuto akci tel.: 731 153 024 p.Holý Martin.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 
Svaz vojáků v záloze ČR 
Klub vojáků v záloze Polná
P R O P O Z I C E
22. ročníku Pistolnického klání
A. Základní a všeobecná ustanovení
Název soutěže: Perkusní střílení, 22. ročník, kód soutěže C3, poř. č. soutěže 0920
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Polná, reg. č. 14–74-01
Termín a místo soutěže: 29. 9. 2018, střelnice KVZ Polná v k.ú. Dobroutov
Organizační výbor: ředitel soutěže – Martin Holý
hlavní rozhodčí – Jiří Zvolánek
tajemník soutěže – Ing. Dušan Mrázek
správce střelnice – Mgr. Tomáš Rosický
inspektor zbraní – Milan Doležal
zdravotník soutěže – Mgr. Pavel Vodrážka
Soutěžní výbor: ředitel soutěže – Martin Holý
hlavní rozhodčí – Jiří Zvolánek
předseda hodnotící komise – JUDr. Ladislav Dolejší
Delegovaní rozhodčí: Mgr. Tomáš Rosický, Ing. Dušan Mrázek, Jiří Zvolánek,
JUDr. Ladislav Dolejší, Martin Holý
B. Technická ustanovení
Závod je závodem jednotlivců ve střelbě z perkusního revolveru.
Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, speciální technická ustanovení
z důvodu použití perkusního revolveru dle pravidel střeleckých soutěží WI – CZ.
Povinné vybavení: ochrana zraku, chrániče sluchu, opasek, pouzdro na zbraň a střelivo.
Režim použití zbraní a střeliva: OPEN
Soutěžní disciplíny:
(1) Mířená střelba na vzdálenost 25 m, čas střelby 3 min. terč 50x20 mezinárodní: soutěžící stojí v palebném postavení, zbraně nabité v pouzdře, nebo na podložce, pálí po zaznění signálu (hlas rozhodčího, timer) 6 ran na terč. Max. počet bodů 60. (2) Mířená střelba na rychlost na vzdálenost 25 m, čas střelby 10 s terč 50x20, mezinárodní. Nabité zbraně na podložce na palebné čáre. Soutěžící startuje z odstupu dva metry vzad. Na signál timeru přiskočí do palebného postavení a pálí ve stanoveném čase 6 ran na terč. Max. počet bodů 60.
(3) Mířená střelba na rychlost s nabíjením na vzdálenost 25 m, čas nabíjení 45 s, střelby 15 s, terč 50x20 mezinárodní. Soutěžící přistoupí do palebného postavení zbraně nenabité v pouzdrech nebo na podložce, komponenty k nabíjení u sebe nebo vedle zbraně na podložce. Na signál timeru nabíjejí zbraně. Po 45 s dá řídící soutěže jiný signál (hlas rozhodčího, druhé pípnutí timeru) a soutěžící mohou od tohoto okamžiku pálit po dobu 15 s do vypršení
celkového času. Při této disciplíně je vyloučeno použití lisu pro nabíjení revolverového válce
mimo zbraň. Max. počet bodů 60.
(4) Mířená střelba na rychlost s tasením z pouzdra na vzdálenost 10 m, čas 3 s, terč 50x20
mezinárodní. Zbraně nabity, v pouzdře. Výchozí poloha vstoje, ruka se nedotýká zbraně ani ji
bez dotyku neobepíná. Po signálu timeru pálí soutěžící 6 ran v čase 3 s. Maximální počet
bodů 60.
(5) Pátá disciplína je vždy na našich závodech novinkou a překvapením pro soutěžící. Může
být hodnocena a koncipována jako ostatní disciplíny nebo v jejich kombinacích
(6) Souboj, vzdálenost 15-25 m, čas neomezený, 2–6 destrukčních či padacích terčů. Vždy
dva soutěžící s nabitými zbraněmi v pouzdrech přistupují dle zvoleného herního plánu
(pavouk – jedno, dvoustranný, každý s každým nebo kombinace) do palebného postavení.
Do palebného postavení je dovoleno s sebou vzít pouze cartridge a perkusní zápalky pro další
nabíjení přímo v palebném postavení. Jiný způsob nabíjení je vyloučen. Tyto komponenty
mohou mít soutěžící pouze u sebe nebo na sobě zejména v sumkách a přípravcích
odpovídajících charakteru soutěže. Výchozí poloha vstoje, ruka se nedotýká zbraně ani ji bez
dotyku neobepíná. Po signálu řídícího střelby pálí soutěžící na terče. Vítězí ten soutěžící,
kterému se dříve podaří zasáhnout všechny terče. Poslední dva terče každého soutěžícího,
v případě padacích, padají přes sebe. Zasažení posledního terče, případně jeho poloha určují
vítěze souboje. Zasažením posledního terče, ačkoli některý jiný terč soutěžícího stojí, nebo
zasažením posledního terče protivníka, soutěžící souboj prohrál. V případě, že po vystřílení
všech nábojů oba soutěžící nezasáhli všechny terče, nabíjejí bez povelu, za dodržení zásad pro
bezpečnou manipulaci se zbraní dle své úvahy a pokračují v souboji tak dlouho, dokud jeden
ze soutěžících nezvítězí nebo souboj nevzdá.
Hodnocení: Terčové – na dotyk čáry, v případě procedurální chyby a chytračení v neprospěch
ostatních soutěžících vyloučení z disciplíny, Střelba po limitu – nejlepší rány podle počtu po
limitu vystřelených ran se nepočítají, střelba do cizího terče – postiženému závodníkovi se
počítají nejlepší zásahy do celkového počtu povolených ran.
Časové – čas plnění disciplíny dle timeru, trestné body: Procedura: 5s
Nevystřelená 5s
Nezasažená 5s
Nevystřelená rána se penalizuje současně jako nezasažená (nevystřelím, nemohu tedy ani
zasáhnout a jsem mrtvý muž)
Celkové hodnocení: Disciplíny 1 – 4 – Čtyřboj CSH v souhrnu,
Disciplína 5 a 6 samostatně,
Informační celkové vyhodnocení dle časových možností.
Porušení pravidel soutěže, řádu střelnice, pokynů orgánu soutěže a střelnice, zákona a jakékoli
nebezpečné chování, včetně ovlivnění návykovou látkou, alkohol nevyjímaje se trestá dle
závažnosti (napomenutí, diskvalifikace z disciplíny), zejména však diskvalifikací ze soutěže.
Bezpečnostní opatření:
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel
sportovní činnosti SVZ ČR a pravidel střeleckých soutěží WI – CZ. Závodníci, instruktoři
střelby, rozhodčí a diváci povinně použijí chrániče sluchu a zraku. Zbraně a střelivo musí
odpovídat zákonu č. 119/2002 Sb. a pravidlům sportovní činnosti SVZ ČR a pravidlům
střeleckých soutěží WI – CZ.
B. Organizační ustanovení:
Soutěž je otevřeným závodem pro všechny závodníky, kteří splňují podmínky zákona č. 119/2002 Sb. Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady a vlastní nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže. Přihlášky: na střelnici při prezentaci.
Zdravotnické zabezpečení:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem.
Pojištění:
Členové SVZ ČR, kteří se na soutěži řádně a včas zaprezentují, budou na soutěži pojištěni krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy uzavřené mezi SVZ ČR a pojišťovnou VZP, a.s., č. 1310000010, ostatní soutěžící vlastní úrazovou pojistkou.
Občerstvení zajištěno na střelnici.
Na soutěži je vybírán příležitostný příspěvek ve výši 150,- Kč na účastníka.
Rozhodčí a činovníci soutěže se mohou zúčastnit také jako soutěžící, pokud to neovlivní průběh a bezpečnost soutěže.
D. Časový průběh soutěže:
7,30 – 8,30 příjezd účastníků, prezence, přejímka zbraní
8,30 – 8,45 porada rozhodčích a soutěžního výboru
8,45 – 9,00 poučení bezpečnosti, zahájení soutěže
9,00 – 12,00 plnění soutěžních disciplín – čtyřboj CSH
12,00 – 13,00 přestávka na oběd
13,00 - 16,00 akční odpoledne, souboje
16,00 – 17,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
E. Schvalovací ustanovení
Propozice byly schváleny radou KVZ Polná dne 17. 8. 2018
Předseda KVZ Polná Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí
Vít Vodrážka v.r. Martin Holý v.r. Jiří Zvolánek v.r
SPONZOR:
a
 
FRANTIŠEK NOVÁK - výroba hutního skla

https://www.dobronin.cz/frantisek-novak-vyroba-hutniho-skla/os-1014

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Svaz vojáků v záloze ČR
Klub vojáků v záloze Polná
P R O P O Z I C E
4. ročníku westernových soubojů
 
A. Základní a všeobecná ustanovení
Název soutěže: Westernové souboje, 4. ročník,
Pořadatel a organizátor soutěže: KVZ Polná, reg. č. 0912..
Termín a místo soutěže: 12. 5. 2018, střelnice KVZ Polná v k.ú. Dobroutov 
od 7,30hod.
Organizační výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek
hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický
tajemník soutěže – JUDr. Ladislav Dolejší
správce střelnice – Mgr. Tomáš Rosický
inspektor zbraní – Milan Doležal
zdravotník soutěže – Pavel Vodrážka
Soutěžní výbor: ředitel soutěže – Jiří Zvolánek
hlavní rozhodčí – Mgr. Tomáš Rosický
předseda hodnotící komise – JUDr. Ladislav Dolejší
Delegovaní rozhodčí: Mgr. Tomáš Rosický, Jiří Zvolánek, JUDr. Ladislav Dolejší, Martin Holý
B. Technická ustanovení
Závod je závodem jednotlivců ve střelbě z perkusních revolverů či jednočinných revolverů vyrobených do r. 1890 nabíjených ze zadu náboji laborovanými černým střelným prachem nebo jejich replik, pokud vzor či model byl vyroben do r. 1890. Počet komor revolveru není rozhodující. Volba zbraní je na soutěžících. Při plnění disciplíny je povoleno použití nejvýše dvou zbraní. U originálních zbraní soutěžící při přejímce zbraní prokáže rok výroby zbraně a způsobilost zbraně ke střelbě podle platných právních předpisů.
Dobové či stylové oblečení soutěžících odpovídající používané zbrani.
Soutěží se podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR, speciální technická ustanovení
z důvodu použití perkusního revolveru dle pravidel střeleckých soutěží WI – CZ.
Povinné vybavení: ochrana zraku, chrániče sluchu, opasek, pouzdra na zbraně a střelivo.
Doporučené množství střeliva: min. 150 – 200Ks na soutěžícího, případné větší množství
je výhodou.
Režim použití zbraní a střeliva: OPEN
Soutěžní disciplína:
Souboj, vzdálenost 15-25 m, čas neomezený, 2 – 6 padacích terčů. Vždy dva soutěžící s nabitými zbraněmi v pouzdrech přistupují dle na místě po rozpravě soutěžním výborem zvoleného herního systému (pavouk – jedno, dvoustranný, každý s každým a kombinace) a
vyvolání rozhodčím do palebného postavení. Do palebného postavení je dovoleno s sebou vzít a připravit k bezprostřednímu plnění disciplíny nejvýše dva revolvery splňující technické podmínky disciplíny jedinou cartridge či jediný jednotný náboj splňující technické podmínky disciplíny pro dobití zbraně přímo v palebném postavení. Počet perkusních zápalek pro výměnu v průběhu plnění disciplíny není omezen. Jiné střelivo či jeho komponenty jsou v palebném postavení vyloučeny. Střelivo či jeho komponenty mohou soutěžící vzít do palebného postavení v souladu s pravidly bezpečného zacházení s nimi tak, že je mají u sebe nebo na sobě zejména v sumkách a přípravcích odpovídajících charakteru soutěže. Výchozí poloha vstoje, ruce se nedotýkají zbraně ani ji bez dotyku neobepínají. Po signálu rozhodčího soutěžící tasí bezpečným způsobem zbraň (ě) z pouzdra (der) (zejména dbá na bezpečný úhel směřování ústí hlavně a kohout natahuje až ústí hlavně míří do cílové plochy) a pálí na terče. V souboji vítězí ten soutěžící, kterému se dříve podaří zasáhnout a zásahem do sklopené polohy uvést všechny terče či více terčů, podle zvoleného herního systému (u systému každý s každým je možná i remíza). Poslední terč každého soutěžícího je umístěn tak, že v případě zasažení padají poslední terče soupeřů přes sebe. Zasažením těchto terčů, pokud ostatní terče soutěžícího stojí soutěžící souboj prohrál. V případě, že do vystřílení všech nabitých nábojů soutěžící nezasáhl všechny terče a souboj není v souladu s pravidly pro provedení disciplíny ukončen, může nabít bez povelu a dle své úvahy do kterékoli zbraně, kterou plnil disciplínu a jejíž komory neobsahují nevystřelený náboj, jediný připravený náboj, za dodržení zásad pro bezpečnou manipulaci se zbraní (při dobíjení ústí hlavně směřuje vždy do cílové plochy) a pokračovat v souboji, dokud jeden ze soutěžících nezvítězí nebo nedojde technickými podmínkami soutěže a pravidly disciplíny daný počet nábojů (zvolený počet revolverů, počet komor revolveru a využití možnosti nastoupit k plnění disciplíny s jediným nábojem či povolenými komponenty pro kompletní nabití jediné komory – jediná cartridge+zápalky bez omezení) či ukončení souboje v závislosti na zvoleném herním systému.
Hodnocení: Dle herního systému, zvoleného soutěžním výborem. První tři nejúspěšnější soutěžící obdrží diplom a drobné věcné ceny. Informační průběžné vyhodnocení dle časových možností.
Porušení pravidel soutěže, řádu střelnice, pokynů orgánu soutěže a střelnice, zákona a jakékoli nebezpečné chování, včetně ovlivnění návykovou látkou, alkohol nevyjímaje, se trestá dle závažnosti (napomenutí, diskvalifikace z disciplíny), zejména však diskvalifikací ze soutěže případně i okamžitým vykázáním z prostoru střelnice.
Bezpečnostní opatření
Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel sportovní činnosti SVZ ČR a pravidel střeleckých soutěží WI – CZ. Závodníci, instruktoři střelby a rozhodčí povinně použijí chrániče sluchu a zraku. Zbraně a střelivo musí odpovídat zákonu č. 119/2002 Sb. a pravidlům sportovní činnosti SVZ ČR a v jejich mezích jako speciálním pravidlům soutěže i střeleckých soutěží WI – CZ.
B. Organizační ustanovení
Soutěž je otevřeným závodem pro všechny závodníky, kteří splňují podmínky zákona č. 119/2002 Sb. Všichni účastníci soutěže se soutěže účastní na vlastní náklady a vlastní
nebezpečí, což stvrzují svým podpisem na prezenční listině soutěže.
Přihlášky: na střelnici při prezentaci.
Zdravotnické zabezpečení:
Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem.
Pojištění:
Členové SVZ ČR, kteří se na soutěži řádně a včas zaprezentují, budou na soutěži pojištěni krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy uzavřené mezi SVZ ČR a pojišťovnou VZP, a.s., č. 1310000010, ostatní soutěžící a účastníci vlastní úrazovou pojistkou.
Drobné občerstvení zajištěno na střelnici.
Na soutěži je při prezentaci vybírán příležitostný příspěvek ve výši 150,- Kč.
Rozhodčí a činovníci soutěže se mohou zúčastnit také jako soutěžící, pokud to neovlivní regulérní průběh a bezpečnost soutěže.
D. Časový průběh soutěže
7,30 – 8,30 příjezd účastníků, prezence, přejímka zbraní
8,30 – 8,45 porada rozhodčích a soutěžního výboru
8,45 – 9,00 poučení bezpečnosti, zahájení soutěže
9,00 – 12,00 plnění soutěžní disciplíny
12,00 – 13,00 přestávka na oběd
13,00 - 16,00 plnění soutěžní disciplíny
16,00 – 17,00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže
E. Schvalovací ustanovení
Propozice byly schváleny radou KVZ Polná dne 25. 4. 2018
Předseda KVZ Polná Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí
Vít Vodrážka v.r. Jiří Zvolánek v.r. Mgr. Tomáš Rosický v.r.
 
SPONZOR
a
 
FRANTIŠEK NOVÁK - výroba hutního skla

https://www.dobronin.cz/frantisek-novak-vyroba-hutniho-skla/os-1014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
FAR WEST CLUB WILD GUN MAN
8th Cavalery Company ASK Stará Boleslav
Vás zve ve spolupráci s BULLET CORRALem
na XXIV. ročník srazu střelců z historických zbraní
spojeného s tábořením a střeleckými soutěžemi
konaný 21.04.2018 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v prostoru vojenské střelnice
(z dálnice PRAHA-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec sjezd St. Boleslav, odbočka ke kasárnám, projet okolo letadla
a pak se držet dle plotu a odbočovat vždy doprava).
Příjezd možný již v pátek v odpoledních hodinách, odjezd v neděli.
 
Oblečení všech účastníků výhradně dobové, střelecké soutěže se budou konat v těchto kategoriích:
- křesadlová puška (libovolná)
- perkusní puška předovka (libovolná)
- perkusní puška zadovka
- perkusní revolver
- perkusní – křesadlová pistole
- Obrana ranče (kombinace)
- Svišť - malá soutěž pro malé střelce z malorážky. Takže vezměte sviště sebou.
- V případě dostatku času SOUBOJE
Souboj - perkusní revolver na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
Souboj - perkusní - křesadlové pistole na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
Souboj - perkusní - křesadlové pušky na soustavu padacích terčů – vyřazovací systém
 
VŠICHNI PŘÍTOMNÍ SOUTĚŽÍCÍ SE NA ZÁVĚR ZŮČASTNÍ LOSOVÁNÍ TOMBOLY !!!
SPONZOR SOUTĚŽE
                                                        
Popsání vlastních disciplín bude oznámeno na místě, pravidlem bude, že puškové disciplíny mohou být stříleny až do
vzdálenosti 100 metrů, revolverové do 25 metrů. Doporučený počet ran pro pušku a pistoli je 40, pro revolver 50 ran.
 
Začátek střeleckých soutěží je v sobotu v 9.00 hod., přijímání přihlášek a registrace od 8.30 hod. Střelci startují na
vlastní nebezpečí a plně zodpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou sobě nebo jiným!!! Při střelbě na kovové
terče je povinná ochrana zraku jak střelců, tak diváků, ochrana sluchu je doporučená. Je zakázáno během soutěže
požívání alkoholu a na střelišti kouření (manipulace s černým prachem). Střílí se dle pravidel WI-CZ. Střelci musí být
vybaveni patrontaškami nebo tornami na munici. Při nabíjení pušek a pistolí platí bezpečnostní zásada, že z prachovnice
se nebude sypat přímo do hlavně černý prach – buď použít cartridge nebo prachovnici s přesýpací odměrkou. Nabíjení
perkusního revolveru bude ve vyznačeném prostoru, nabíjení perkusních a křesadlových pušek na palebné čáře bez
odkládacích stolů.
 
Příspěvek na režii je 50 Kč za jednu kategorii, minimální počet střelců v každé kategorii je pět, u souboje dva.
U registrovaných zbraní je nutné předložit při prezentaci Z.P. a průkaz zbraně. Pořadatel si vyhražuje právo případných
změn, které oznámí před zahájením soutěže nebo jednotlivé střelecké položky.
Další informace na WWW.ASK-OHS.WEBNODE.CZ
Ředitel soutěže: Václav Klauber
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

Střelnice Placy pořádá ve dnech 14. dubna a 8. září 2018

Mezinárodní střelecký závod zbraní divokého západu Medvědí tlapa Setha Kinmana

 

Propozice:

100 m – 8 ran na kuře

150 m – 8 ran na prase

200 m – 8 ran na krocana

300 m – 8 ran na berana

400 m – 8 ran na medvěda

500 m – 8 ran na bizona

 

Kovové siluety zvířat budou umístěny před záchytným valem, po odstřílení jedné vzdálenosti, se střelci vždy odstoupí na další vzdálenější palebnou čáru.

 

Kategorie:

Libovolná předovka (perkusní, křesadlová nebo moderní „in-line“)

Perkusní zadovka

Nábojová zadovka (náboje plněné černým prachem)

Nábojová zadovka (náboje plněné bezdýmným prachem)

Libovolná kulovnice s dobovým puškohledem

Originál (originální zbraně vyrobené do roku 1895, s tormentací)

 

Vybavení:

Zbraně odpovídající době dobývání divokého západu, vyrobené do roku 1895. Využití pozorovacího dalekohledu a pozorovatele je povoleno. Doporučené množství munice nejméně 48 ks na kategorii. Střílí se pouze olověnými střelami! Ochrana zraku u předovek a u perkusních zadovek je povinná, u ostatních doporučená! Ochrana sluchu doporučená!

 

Hodnocení:

Každý zásah do kovové siluety je hodnocen jedním bodem, nejvyšší možné bodové ohodnocení je 48 bodů.

 

Organizace:

Registrace střelců probíhá v sobotu od 7 do 8 hodin. Střelba započne v 8.30 hodin. Startovné je Kč 400,- plus Kč 200,- za případnou druhou kategorii. Jeden střelec se může účastnit nejvýše dvou kategorií. Páteční trénink začíná v 11 hodin. Příjezd na střelnici v pátek, nastřelení zbraně a přespání ve vlastních stanech do dne závodu jsou možné po domluvě se správcem střelnice. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat provozní řád střelnice. Na střelnici je zakázáno požívat alkoholické nápoje!!!

 

Na střelnici platí nový provozní řád, který je k dispozici na webu střelnice – www.placy.cz. Prosíme, seznamte se s ním předem. Nově je střelcům umožněna střelba dle jejich dovedností. Proto je pro ty, kteří se neúčastnili předchozích ročníků, povinný páteční trénink z důvodu nastřelení zbraně a ověření schopností střelce. Trénink bude probíhat v pátek před závodem od 11:00 až 17:00 hodin

 

Přihlášení do závodu proveďte zasláním zprávy na e-mail info@placy.cz, kde uvedete, jakou kategorie budete střílet a zda využijete možnost zúčastnit se den před závodem tréninku. Přihlášku je třeba poslat nejpozději dva dny před datem závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.

 

Kontakt:

Lukáš Hradecký, ředitel závodu, tel.: +420 728 336 065, e-mail: hradecky158@centrum.cz

Martin Lukeš, správce střelnice, tel: +420 775 343 055, e-mail: info@placy.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Rok 2018
 
Kalendář závodů AWS pro rok 2018 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .

 

 
Rok 2017
 
Kalendář závodů AWS pro rok 2017 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .
 
 
Rok 2016
 
Kalendář závodů AWS pro rok 2016 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .
 
 
 

Rok 2015

Kalendář závodů AWS pro rok 2015 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .

 

Rok 2014

Kalendář závodů AWS pro rok 2014 . Prosím pěčlivě sledujte. Kalendář se STÁLE průběžně doplňuje  .

 

Rok 2013

Rok 2012

      MČR  + Č-S LIGA   (6. 9. 2012 - OPAŘANY u Tábora)

 

ROK 2011

Kalendář závodů AWS na rok 2010  .  Prosíme stále sledujte kalendář, průběžně se doplňuje .

Kalendář závodů na sezónu 2009. Čekají následující závody :

 •      10.01.2009  Německo - Philippsburg  1st Frozen Black Powder Shooting Party
 •      17.01.2009  AWS Přelouč - Zimní tažení 
 •      07.03.2009  Střelnice Halda - Kladno Memoriál Romana Horešovského
 •      14.03.2009  1.PISTOLNICKÝ BÁL  AWS  -  hospoda "U Boudů"
 •      21.03.2009  Střelnice Lišov - Šumavský western
 •      04.04.2009  Střelnice Halda - Kladno Pro pár dolarů navíc
 •      25 - 26.04.2009  Itálie - TOPPO  3a di Campionato Open
 •      16.05.2009  AWS Přelouč - Májové střílení
 •      28 - 30.05.2009  Slovensko - DOMANIŽA   6. Mistrovství Slovenska v Kovbojské Akční Střelbě
 •      05 - 06.06.2009  Německo - Philippsburg  1st German Territory Roundup 10 Stages Cowboy Action Shooting
 •      06.06.2009  Starý Plzenec  12.ročník westernových závodů
 •      12 - 13.06.2009  Opařany - Tábor
 •      19 - 28.6.2009  MISTROVSTVÍ SVĚTA V COWBOY ACTION SHOOTING  END OF TRAIL  NEW MEXICO  USA
 •      20.6.2009  Střelnice Halda - Kladno  Farmářská .22
 •      02 - 04.07.2009  VI. DAYS of TRUTH  a  VII. MISTROVSTVÍ  ČR v Cowboy Action Shooting - OPAŘANY
 •      26.07.2009  Švédsko - Purgatory
 •      01.08.2009  Střelnice Halda - Kladno Colty bez pozlátka
 •      06 - 09.08.2009  Německo - Philippsburg  9. Open German Championship Philippsburg Star
 •      15.08.2009  Přítkov - Muži z Ďáblovy rokle - Sponzor  DAVE Western guns
 •      29.08.2009  AWS Tachov - Tachovská rokle
 •      04 - 06.09.2009  Itálie - Mazzano  Finale SASS sanctioned OWSS
 •      05.09.2009  Střelnice Halda - Kladno Drsní jezdci
 •      10.10.2009  Střelnice Halda - Kladno
 •      24.10.2009  AWS Přelouč - Poslední rána
 •      07.11.2009  Střelnice Halda - Kladno Velké ticho
 •      05.12.2009  Střelnice Lišov - Mikulášský western

 

Kalendář závodů na rok 2008

 • 2008
 • PŘELOUČ-I (2. února 2008 - AWS Přelouč)
 • Memoriál Romana Horešovského (1. března 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • Pro pár dolarů navíc (5. dubna 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • Ludvíkovice (19. dubna 2008 - Ludvíkovice)
 • ŽLUTICE 2008 (26. dubna 2008 - Žlutice)
 • PŘELOUČ-II (3. května 2008 - AWS Přelouč)
 • HONKY TONK REBELS - UDINE (8. května 2008 - SHOOTING CLUB UDINE - Itálie)
 • "TACHOVSKÁ ROKLE" (24. května 2008 - Tachov)
 • 11. ročník závodů ve westernové střelbě ve Starém Plzenci (7. června 2008 - Starý Plzenec)
 • MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOVBOJSKÉ AKČNÍ STŘELBĚ (13. června 2008 - NEW MEXICO 13.- 22. června 2008)
 • Farmářská.22 (21. června 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • VI. MISTROVSTVÍ ČR V KOVBOJSKÉ AKČNÍ STŘELBĚ - LUDVÍKOVICE 2008 - VI. CZECH REPUBLIC CHAMPIONSHIP OF COWBOY ACTION SHOOTING (3. 7. 2008 - LUDVÍKOVICE 03.- 05.červenec 2008)
 • PŘÍTKOV (19. července 2008 - Přítkov)
 • Colty bez pozlátka (19. 7. 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • II. Otevřené Mistroství Polska ve westernové střelbě "Divoké Pohraničí 2008". (25. července 2008 - Střelnice CWKS Legia. Varšava - Rembertów)
 • Philippsburg Star, Deutsche Meisterschaft BDS. (7. srpna 2008 - Philippsburg.)
 • "End of Trail SASS Italy 2008" - finale del Campionato Italiano CAS (13. srpna 2008 - Mezzano)
 • DAYS of TRUTH - ME 2007 (SLOVENSKO 27.-31. srpna 2008)
 • PŘELOUČ-III (6. září 2008 - AWS Přelouč)
 • Drsní jezdci (6. září 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • Memoriál Ed.Mc.Giverna (11. října 2008 - Střelnice Halda - Kladno)
 • Velké ticho (8. listopadu 2008 - Střelnice Halda - Kladno)


V sezóně 2007 proběhly následující závody:

 • 31. března Itálie - UDINE (Itálie)
 • 21. dubna PŘELOUČ (AWS)
 • 26. května TACHOV Tachovská "Rokle" (AWS)
 • 02. června STARÝ PLZENEC (AWS)
 • 16. června Střelnice Děčín ZUBÁKOVA MÍŘENÁ (AWS)
 • 23. června PŘÍTKOV Muži z Ďáblovy rokle (AWS)
 • 5. - 8. srpna PŘELOUČ V.MČR (AWS)
 • 26. - 29. srpna Mezinárodní mistrovství SLOVENSKA (Slovensko-SAWS)      
 • 3. - 5. srpna Philippsburg (Deutsche Meisterschaft Westernschießen Německo)      
 • 10. - 12. srpna  Norsko (Scandinavian championship Norway)      
 • 21. - 26. srpna Itálie (DAYS of TRUTH - ME Itálie)