PIETTA Spiller & Burr Perkusní revolver.

PIETTA Spiller & Burr Perkusní revolver.

Rozkres perkusního revolveru výrobce F.LLI.PIETTA  model Spiller & Burr 1862 .

Cal..44 .